Kraków, ul.Skarżyńskiego 1
Otwarty codziennie:
pon - sob: 16:00 - 01:00*
nd: 16:00- 24:00*
* harmonogram nie obowiązuje podczas imprez
Fundacja

O Fundacji


Fundacja Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej została powołana w 1990 roku, dzięki zaangażowaniu  studentów i władz Uczelni, aby rozwijać działania z zakresu kultury oraz nauki wśród studentów i pracowników Politechniki Krakowskiej. Ponadto działania Fundacji skupiają się na poprawie warunków socjalno-bytowych studentów, współpracy z zagranicą  oraz ochronie zdrowia.
Realizując swoje cele Fundacja ściśle współpracuje z Władzami Uczelni, Samorządem Studenckim, Akademickim Związkiem Sportowym oraz kołami i organizacjami studenckimi aby sprostać oczekiwaniom społeczności akademickiej.  

Cele Fundacji

1. Cele Fundacji są następujące:
a. inspirowanie, organizowanie oraz promowanie kultury studenckiej i działalności kulturalnej;
b. wspieranie wyróżniających się studentów poprzez fundowanie stypendiów;
c. udzielanie pomocy Politechnice Krakowskiej w dziedzinie wyposażenia dydaktycznego /pomoce naukowe, książki, skrypty /;
d. rozwój wymiany studentów z zagranicą, organizowanie stypendiów i praktyk zagranicznych;
e. poprawa zaplecza socjalnego wykorzystywanego przez studentów oraz rozszerzenie bazy sportowej;
f. pomoc absolwentom Uczelni w znalezieniu zatrudnienia;
g. pomoc studentom i absolwentom Uczelni i działalność w celu zapewnienia podstawowych warunków mieszkaniowych;
h. propagowanie w kraju i za granicą osiągnięć studentów Politechniki Krakowskiej;
i. upowszechnianie wiedzy o celach i działaniach Fundacji, zarówno w kraju jak i za granicą;
j. inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji;
k. upowszechnianie kultury fizycznej, zdrowego stylu życia, podnoszenie sprawności fizycznej oraz zachęcanie dzieci, młodzieży, społeczności akademickiej do aktywnego i zdrowego trybu życia

2. Wymienione cele Fundacja realizuje przez:
a. prowadzenie centrów kultury;
b. organizowanie festiwali, imprez artystycznych, sportowych, turystycznych i promocji artystów;
c. inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej;
d. prowadzenie działalności gospodarczej;
e. przekazywanie swoich dochodów na podstawowe cele Fundacji stosownie do wieloletnich i rocznych planów działalności;
f.  ułatwienie kontaktów i współpracę ze środowiskami gospodarki, nauki, kultury w kraju i za granicą – finansowanie konferencji i sympozjów, udzielanie stypendiów krajowych dla wybitnych studentów zagranicznych, finansowanie pobytów za granicą dla wyróżniających się studentów PK;
g. współpracę z samorządami i organizacjami studenckimi w kraju i za granicą;
h. współpracę z Uczelniami krajowymi i zagranicznymi w organizowaniu wymiany studentów;

Władze Fundacji

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu
mgr inż. Włodzimierz Leksa
e-mail: [email protected]

Wiceprezes Zarządu
inż. Paweł Domino
e-mail: [email protected]

Adres i kontakt

Fundacja Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
NIP 675-12-80-894
REGON 351009242
KRS 0000206736
Tel: +48 (prefix) (012) 647 50 78 e-mail: [email protected]